طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی

طراحی و توسعه نرم افزار و وب سایت

طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاع رساني تلفنی وضعیت وام اعضا با استفاده از SIP Trunk و VoIPتعاوني اعتبار فرهنگيان

طراحی نرم افزار انتقال جوابهای آزمایش برای بیمارستان بهبود تبریز

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت بیمه نامه های شرکت عمرانی قالا

نصب و راه اندازی مرکز تماس و نرم افزار مشتریان برای تاکسی تلفنی دهدشت

طراحی و پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیر ماشین آلات شرکت آرد فردوس

طراحی و پیاده سازی وب سایت مرکز جراحی آفتاب

طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت آب سازه اسپوتا